پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 26 - 50 of 222

شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا
۴۰۰/۲۱۱۱۴۰۰/۱۱/۰۷ناصر خلیلیآراز۰۹۱۲۱۴۶۳۰۴۱

فردیس قریشی شمالی بلوار سی و یکم

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۱۰۱۴۰۰/۱۱/۰۷امیر جمالیامیر۰۹۳۵۳۰۴۲۵۲۵

فردیس قریشی شمالی نبش ۲۵ جدید

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۹۱۴۰۰/۱۱/۰۷هاشم خرسندیدریا۰۹۱۲۸۶۸۱۳۳۲

فردیس قریشی شمالی بعد از خیام

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۸۱۴۰۰/۱۱/۰۷ولی آغبالیصدف۰۹۱۲۵۶۱۴۶۱۴

فردیس ۴۸ دستگاه ساختمان سجاد

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۷۱۴۰۰/۱۱/۰۷علی اوجاقآرام۰۹۳۸۴۳۱۶۸۶۷

فردیس قریشی شمالی نبش ۳۱

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۶۱۴۰۰/۱۱/۰۷عبدالرضا آزادمسکن سازان آزاد۰۹۱۲۸۶۸۶۷۳۶

فردیس بلوار گنگرانی نبش هفتم شرقی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۵۱۴۰۰/۱۱/۰۷رضاصنایعیتهران ۲۰۰۹۹۳۷۹۳۹۴۳۵

فردیس قریشی شمالی نبش کوچه چمران

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۴۱۴۰۰/۱۱/۰۷ولی خوشناممعین۰۹۱۲۹۵۵۷۱۰۵

فردیس قریشی شمالی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۳۱۴۰۰/۱۰/۲۹امید جمالیامید۰۹۳۵۳۰۴۲۵۲۵

فردیس خیابان قریشی شمالی نبش ۲۵ جدید

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۲۱۴۰۰/۱۰/۲۹هاشم خرسندیدریا۰۹۱۲۵۶۸۱۳۳۲

فردیس قریشی شمالی بعد از خیام

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۱۱۴۰۰/۱۰/۲۵احمد ایرانشاهیکاریز(نقشینه)۰۹۱۲۲۱۳۸۶۳۳

فردیس بلوار دشت بهشت روبروی سینجی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۲۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۵مرتضی نوروزیدشت بهشت۰۹۳۸۶۸۳۸۱۹۰

فردیس مشکین دشت انتهای بلوار دشت بهشت

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۹۱۴۰۰/۱۰/۲۵نوید مفتون آزادآزاد۰۹۱۲۵۹۴۲۷۱۰

فردیس شهرک بعثت بلوار فردوسی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۸۱۴۰۰/۱۰/۲۵ابراهیم طاهرزادهایرانیان۰۹۱۲۵۶۰۵۴۶۴

فردیس شهرک بعثت خیابان ملاصدرا

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۷۱۴۰۰/۱۰/۲۵مجتبی عبدلیآسمان۰۹۱۹۵۷۴۳۶۴۰

فردیس فلکه ۵ بلوار امام رضا نبش ۵۳

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۶۱۴۰۰/۱۰/۲۵منوچهر عبادی صوفلوعبادی۰۹۱۲۳۳۵۴۱۶۲

فردیس بلوار طالقانی نبش گلستان ۵۲

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۵۱۴۰۰/۰۹/۲۸محمد حسن قدیانیماهور۰۹۱۲۴۰۰۰۱۹۶

فردیس بین فلکه ۳و۴

نداشتن پروانه کسب۳ روز
۴۰۰/۱۹۴۱۴۰۰/۰۹/۱۷وحید نجفیایران زمین۰۹۳۷۱۴۷۳۲۴۶

فردیس خیابان امید غربی نبش کوچه سعدی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۳۱۴۰۰/۰۸/۱۷مهدی جوادیمهرگان۰۹۱۲۸۶۸۰۳۲۳

فردیس بلوار کنگرانی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۲۱۴۰۰/۰۸/۱۷حسین علیجانینیکان۰۹۱۲۰۳۶۰۴۹۹۱

فردیس شهرک ناز میدان بیمارستان

شکایت۱۰روز
۴۰۰/۱۹۱۱۴۰۰/۰۸/۱۳ابراهیم زنگنهکارا۰۹۱۲۳۱۶۸۰۰۰۶

فردیس شهرک بعثت سهروردی

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۹۰۱۴۰۰/۰۸/۱۳محمد یوسفییوسفی۰۹۱۲۳۳۶۵۷۱۲

فردیس شهرک بعثت بلوار حافظ

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۸۹۱۴۰۰/۰۸/۱۳امیر عزیزی حسنلوحسنلو۰۹۳۵۴۲۵۳۰۹۷

فردیس شهرک بعثت بلوار حافظ

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۸۸۱۴۰۰/۰۸/۱۳یحی ترکاشوند۲۰۰۹۳۶۷۰۷۸۱۸

فردیس شهرک بعثت بلوار فردوسی نبش نیلوفر ۵

نداشتن پروانه کسب۱۰روز
۴۰۰/۱۸۷۱۴۰۰/۰۸/۱۳حسین علیجانینیکان۰۹۱۲۸۶۵۰۷۶۵

فردیس شهرک ناز میدان بیمارستان

شکایت۱۰روز
شماره اخطارتاریخ صدور اخطارنام و نام خانوادگی متصدینام واحد صنفیشماره موبایل متصدی واحد صنفیآدرس واحد صنفیعلت اخطارمهلت مراجعه حداکثر تا