پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 51 - 75 of 222

۴۰۰/۶۴

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسن حیدری

حیدری

۰۹۱۲۲۵۷۳۵۰۰

فردیس خیابان قریشی خیابان رجائی غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۵

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عباس عظمتی

۰۰۶-۹۰۴۸۰۶-۱

آداک

۰۹۱۲۲۹۳۸۲۹۲

فردیس خیابان فضای سبز انتهای خابان روبروی بازار روز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۶

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

میلاد بیات

۰۳۲-۳۳۱۸۷۷-۰

میلاد

۰۹۱۲۳۶۶۸۱۷۰

فردیس خیابان فضای سبز نبش کوچه شبنم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۷

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

حسن ولی پور

۰۰۸-۳۴۶۰۲۹-۲

سازه مهر

۰۹۱۲۳۳۷۲۴۸۰

فردیس خیابان فضای سبز انتهای خیابان

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۸

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

محمود عبدلی

استار

۰۹۳۵۴۵۴۵۹۱۴

فردیس خیابان فضای سبز انتهای خیابان

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۹

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

مرتضی افشار

میرداماد

۰۹۱۲۳۵۴۹۱۴۴

فردیس خیابان فضای سبز ۲۱ غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

جواد عبدلی

دهخدا

۰۹۳۵۵۰۴۲۷۴۳

فردیس خیابان فضای سبز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۱

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

علی رضایی

صداقت

۰۹۱۲۵۴۳۱۳۹۶

فردیس یلسمن شرقی اواسط کوچه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۲

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

دانایارمحمدی

دانا

۰۹۱۹۷۲۶۱۴۶۸

فردیس یاسمن شرقی جنب ساختمان البرز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۳

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

امیر شهربور

معراج

۰۹۱۲۴۶۰۹۵۷۱

فردیس خیابان ارم یاسمن غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۴

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

احسان یساولی

مدرن

۰۹۱۲۷۶۹۵۱۵۴

فردیس شهرک ارم خیابان یاسمن غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۵

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

عقیل طاهری

طاهری

۰۹۱۲۷۲۵۹۱۷۶

فردیس شهرک ارم کهن غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۶

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

منصور علی محمدی

محمدی

۰۹۱۵۴۸۸۲۵۹۷

فردیس شهرک ارم خیابان یاسمن غربی روبروی درمانگاه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۷

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

مهدی خزائی

ایران زمین

۰۹۱۲۱۹۹۹۹۵۳

فردیس شهرک ارم خیابان بنفشه غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۸

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

جواد رنجبر

رنجبر

۰۹۱۲۱۶۱۴۹۰۳

فردیس خیابان بنفشه غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۷۹

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

کوروش طایفه افشاری

۵۰۶-۹۱۱۷۱۲-۲

کوروش

۰۹۱۹۷۸۵۶۳۹۵

فردیس خیابان آبرسانی خیابان ارم نبش گلستان دوم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۰

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

علی نور محمدی

۵۶۰-۹۵۰۶۲۵-۵

نور محمدی

۰۹۱۰۰۰۱۷۴۱۹

فردیس شهرک ارم خیابان آبرسانی گلستان ۳

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۱

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

وحید صفرلو

۳۹۸-۰۱۴۰۱۸-۰

صفرلو

۰۹۱۲۵۷۶۲۵۴۵

فردیس خیابان آبرسانی جنب داروخانه پورسینا

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۲

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

کمیل فلاحی زاده

۳۲۴-۰۹۷۸۷۸-۴

هفت

۰۹۱۲۰۱۲۷۴۵۷

فردیس خیابان آبرسانی گلستان یکم نبش کوچه بیگزاده

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۳

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

حسین نور محمدی

حسین

۰۹۱۰۵۳۶۰۰۹۳

فردیس خیابان اهری گلستان یکم چهارراه امام حسین

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۴

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

صمد عبدلی

۱۷۱-۷۹۳۰۸۶-۷

عبدلی

۰۹۱۲۸۵۹۴۰۱۷

فردیس خیابان آبرسانی گلستان یکم نبش

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۵

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

کاظم عابدی

۱۷۱-۸۸۹۴۳۱-۷

عابدی

۰۹۳۳۱۹۷۲۷۱۷

فردیس خیابان آبرسانی خیابان یکم نبش علی نسب

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۶

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

مجتبی ناصری

حامیان

۰۹۳۹۶۷۹۱۵۰۰

فردیس خیابان یاسمن شرقی اواسط کوچه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۷

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

جواد حمیدنژاد

سهند

۰۹۱۲۱۶۷۴۰۴۶

فردیس خیابان یاسمن شرقی نبش پرواز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۸۸

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

یاسمن پورابراهیم

پور ابراهیم

۰۹۳۸۲۹۵۶۰۵۰

فردیس خیابان یاسمن شرقی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب