پرش به محتوا

اخطار

  • از

Displaying 26 - 50 of 222

۴۰۰/۳۹

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

مهدی فراهانی

۰۰۵-۹۸۳۸۷۰-۱

باتاب

۰۹۳۶۵۰۱۱۱۲۲

فردیس خیابان فضای سبز روبروی پمپ بنزین

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

نوروزی

دشت بهشت

۰۹۱۲۸۶۹۰۲۳۹

مشکین دشت خیابان هدایتکار روبروی خیابان شیرودی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۳

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

علی حیدری باوقاری

۰۰۷-۳۱۰۸۵۰-۲

دی

۰۹۱۲۳۷۷۸۶۱۱

فردیس خیابان امام رضا روبروی بهداشت

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۴

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

امیر شکیبایی

۰۰۷-۹۳۱۹۵۳-۱

کاندید

۰۹۳۶۰۱۰۰۱۳۴

فردیس خیابان امام رضا روبروی فضای سبز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۵

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

سعید لطیفی

۳۹۳-۴۶۵۹۶۴-۰

املاک

۰۹۱۲۱۷۲۶۱۲۸

فردیس خیابان امام رضا روبروی فضایی سبز نبش امید

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۶

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

مرتضی نوروزیان

۰۳۲-۳۴۴۲۹۰-۰

نوروزیان

۰۹۳۶۲۹۰۵۲۹۷

فردیس خیابان امام رضا روبروی فضای سبز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۷

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

حمید قهرمانی

آراد

۰۹۱۲۳۶۸۶۳۰۰

فردیس خیابان امام رضا روبروی ۳۱ جدید

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۸

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

روح اله ربانی

۶۳۵-۹۸۶۱۴۵-۳

ربانی

۰۹۱۲۲۶۱۸۰۷۲

فردیس خیابان امام رضا روبروی فرهنگسرا

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۹

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

مسعود خان هنرمند

۰۰۶-۷۱۱۴۶۶-۰

هنرمند

۰۹۱۲۴۳۷۴۵۶۰

فردیس خیابان امام رضا روبروی فرهنگسرا

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

محمد قادریان

۱۷۵-۵۶۱۹۴۱-۳

رابین

۰۹۱۲۶۷۶۹۳۸۰

فردیس خیابان امام رضا روبروی فضای سبز خیابان لاله غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۱

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

میثم عبدلی

۰۳۱-۰۲۳۴۴۸-۴

عصر جدید

۰۹۱۹۸۱۳۱۳۹۹

فردیس خیابان امام رضا نبش خیابان نو بهاری

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۲

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

مهدی رحمتی

۱۵۳-۳۹۵۶۹۹-۵

مهندسی

۰۹۱۲۴۲۹۲۱۴۴

فردیس خیابان امام رضا جنب سوپر سیب سرخ

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۱

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

حسن شریفی

بوتیمار

۰۹۱۲۰۲۷۹۶۰۹

فردیس ۹ متری انقلاب روبروی لواش

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۴۲

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

مصطفی سلیم خانی

۰۰۱-۰۹۵۷۷۴-۱

سناتور

۰۹۱۲۷۶۹۲۹۴۰

فردیس کانال غربی بعد از ۱۶ متری جنب آموزشگاه فردیس

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۳

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

محمد یعقوبی

فلاحی

۰۹۳۵۴۱۶۰۲۹۶

فردیس خیابان قریشی خیابان رجایی غربی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۴

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

قاسمی

قاسمی

۰۹۱۲۵۰۸۵۸۱۸

فردیس خیابان قریشی شمالی نبش خیابان گلها

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۵

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

میثم بهرامی

سام

۰۹۱۲۹۴۲۵۶۹۶

فردیس خیابان قریشی خیابان رجایی شرقی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۶

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

دوستان

دوستان

۰۹۳۵۵۰۹۴۰۸

فردیس خیابان قریشی نبش کوچه البرز

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۷

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

مهدی برات زاده

برتر

۰۹۱۲۳۱۰۸۱۹۵

فردیس خیابان قریشی روبروی خیابان بنفشه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۸

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

امین رحیمی

امین

۰۹۱۲۰۶۰۶۴۷۰

فردیس خیابان قریشی نبش بهار ۳

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۵۹

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

مهدی عبدلی

رایکا

۰۹۱۲۸۶۱۵۰۰۶

فردیس خیابان قریشی بین ۱۱و ۱۳ قدیم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

علی اصغر ذولفقاری

ذولفقاری

۰۹۱۹۶۲۶۴۱۰۱

فردیس خیابان قریشی بین ۱۱ و۱۳قدیم

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۱

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

مرتضی عبدلی

یاسین

۰۹۳۵۵۴۰۸۷۸۴

فردیس بلوار بیات ابتدای فضای سبز شهید محسنی

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۲

۱۴۰۰/۰۴/۰۷

پوریا همتی

عمارت

۰۹۳۵۵۰۱۴۰۸

فردیس خیابان قریشی روبروی خیابان بنفشه

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب

۴۰۰/۶۳

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

یزدان بهرامی

۷۱۲

۰۹۳۹۶۶۳۲۸۰۷

فردیس شهرک ناز خیابان شقایق

۱۰روز

نداشتن پروانه کسب