پرش به محتوا

معرفی هیئت مدیره

ریاست اتحادیه

پیمان مددی

نایب رئیس اول

شهرام بیات

نایب رئیس دوم

امین نجاتی

دبیر اتحادیه

زهرا حسین زاده

خزانه دار

میلاد امامی باشسیز

عضواول هئیت مدیره

مرتضی ارشد

عضو دوم هئیت مدیره

مهدی شیرمحمدی

بازرس اتحادیه

محمدتنها